Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar (NOC-NSF)

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.

Met dit protocol willen we de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.

De in dit document bedoelde sportactiviteiten en de gedeeltelijke openstelling van sportaccommodaties zijn mogelijk op basis van de per 29 april geldende noodverordeningen. De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van de noodverordening. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de noodverordening zijn maatregelen mogelijk zoals het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het weer sluiten van de accommodatie.

Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol. De gemeente maakt afspraken met de sportaanbieders over hoe de eerste lijn van handhaving op sportaccommodaties vorm en inhoud moet krijgen. De bestuurlijke handhaving die voortvloeit uit de noodverordening ligt zoals gezegd in handen van het lokaal gezag, maar voorkomen moet worden dat dit gezag daadwerkelijk moet optreden. Een gezamenlijk optrekken in de handhaving van maatregelen heeft de voorkeur, zodat er veilig kan worden gesport zonder gezondheidsrisico’s.

Noot: Mogelijk worden er nog aanpassingen gedaan in dit document. Op nocnsf.nl/sportprotocol vind je altijd de meest actuele versie van het sportprotocol.

Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.

voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

• blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;

• houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);

• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;

• was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;

• was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;

• douche thuis en niet op de sportlocatie;

• vermijd het aanraken van je gezicht;

• schud geen handen;

• kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

Voor sportaanbieders, bestuursleden en beheerders van sportaccommodaties en openbare ruimtes

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

• wil je in de openbare ruimte een sportactiviteit organiseren (dus niet op een bestaande sportaccommodatie), stem dit eerst met de gemeente af of controleer of dit bij de gemeente is toegestaan. En/of welke faciliteiten en materialen je mag gebruiken;

• bied je sportactiviteiten aan maar heb je geen buitenruimte? Maak dan afspraken met de beheerder/eigenaar van een bestaande sportaccommodatie en zorg dat je op de hoogte bent van de regels die voor die accommodatie zijn vastgesteld;

• stel op de accommodatie of openbare ruimte een coördinator aan die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente;

• zorg dat ten allen tijde EHBO materialen en een AED beschikbaar zijn en deze niet achter slot en grendel zitten;

• stel ook corona-verantwoordelijken aan waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijv. met hesje);

• neem de gebruikelijke hygiëne maatregelen in acht;

• instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren;

• communiceer de regels van je locatie met je trainers, sporters en hun ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de accommodatie;

• instrueer trainers/instructeurs dat ze sporters bij overtreding van de regels moeten aanspreken op ongewenst gedrag;

• zorg waar nodig voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor je trainers/instructeurs;

• stel één of meerdere herkenbare coronaverantwoordelijke(n) aan en zorg ervoor dat er altijd iemand herkenbaar aanwezig is op de accommodatie wanneer er gesport wordt;

• hang de hygiëneregels op bij de ingang van de sportaccommodatie én bij de sportvelden binnen de accommodatie;

• zorg op de accommodatie/het terrein voor een duidelijke routing zodat personen elkaar zo min mogelijk passeren bij het betreden of verlaten van de accommodatie. Houd de 1,5 meter onderlinge afstand in acht;

• zorg er met een duidelijke aanrijdroute van auto’s en fietsen voor dat trainers en sporters de accommodatie op een veilige manier kunnen betreden;

• houd de kantine, kleedkamergebouw(en) en andere ruimtes vooralsnog gesloten. Zorg dat de sportmaterialen op het sportveld beschikbaar zijn voor trainers en sporters. Alleen het toilet mag in uitzonderlijke gevallen gebruikt worden;

• zorg waar nodig voor persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water en zeep en voldoende papieren handdoekjes);

• stem met de (mede)gebruikers van de accommodatie af op welke wijze het protocol op de diverse locaties van de sportaccommodatie moet worden uitgevoerd.

Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

• kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;

• bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 geldt houdt 1,5 meter afstand ook onderling.

• zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden;

• vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan;

• zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen;

• maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 jarigen waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;

• wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden;

• help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;

• houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);

• weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden;

• volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;

• laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De kinderen moeten na afloop direct vertrekken;

• laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan;

• zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is;

• hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;

• was of desinfecteer je handen na iedere training;

• blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

• blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).

Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.

Voor sporters

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

• blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);

• blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;

• meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;

• kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;

• reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;

• kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;

• kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;

• kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;

• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden;

sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;

gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Het reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes;

• neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;

• verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.

Vere1ni0ging

Sport en Gemeenten

Voor ouders en verzorgers

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

• informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;

• stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;

• meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;

• breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;

• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;

• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;

• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;

• reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;

• breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;

• als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);

• kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;

• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;

• als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;

• direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close