Statuten

Statuten

 

Schaaksociëteit Zugzwang te Den Haag

 

Artikel 1. Naam en zetel

1.1 De vereniging draagt de naam Zugzwang

1.2 Zij heeft haar zetel in de gemeente Den Haag

 

Artikel 2. Inrichting

2.1 Organen van de vereniging zijn: het bestuur en de algemene vergadering, alsmede alle overige personen en commissies die krachtens de statuten door de algemene vergadering belast zijn met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.

2.2 De organen van de vereniging als bedoeld in lid 1 bezitten geen rechtspersoonlijkheid.

 

Artikel 3. Duur en boekjaar

3.1 De vereniging is opgericht op 1 februari 2018 te Den Haag

3.2 Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

 

Artikel 4. Doel

4.1 De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de schaaksport, vooral en met name op weekenddagen.

4.2 De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

 1. het lidmaatschap te verwerven van de regionale bond, in deze statuten nader aan te duiden als: de bond;
 2. deel te nemen aan de door de onder a genoemde bond georganiseerde of goedgekeurde competities en andere wedstrijden;
 3. wedstrijden te organiseren;
 4. evenementen op het gebied van de schaaksport te organiseren.

 

Artikel 5. Leden

5.1 Leden zijn natuurlijke personen, die op hun verzoek als lid door het bestuur zijn toegelaten.

5.2 Personen die door de bond levenslang zijn uitgesloten van deelname aan wedstrijden, dan wel van het bekleden van een functie, kunnen niet als lid van de vereniging worden toegelaten.

5.3 In geval van niet toelating door het bestuur kan op verzoek van betrokkene alsnog door de eerstvolgend plaatsvindende algemene vergadering tot toelating worden besloten.

5.4 De algemene vergadering kan een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging tot erelid of lid van verdienste benoemen.

 

Artikel 6. Verplichtingen

6.1 De leden zijn verplicht:

 1. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van de organen, als bedoeld in artikel 2 lid 1, na te leven;
 2. de statuten en reglementen van de bond, besluiten van zijn organen, alsmede de door deze bond van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven;
 3. de belangen van de vereniging en van de bond niet te schaden;
 4. alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen, welke de bond in naam van de vereniging aangaat, voor zover laatstbedoelde verplichtingen betrekking hebben op de leden van de vereniging.

6.2 Een lid kan de toepasselijkheid van een besluit waarbij andere verplichtingen dan van geldelijke aard zijn verzwaard, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 lid 4, door opzegging van het lidmaatschap te zijnen opzichte uitsluiten.

6.3 Door de vereniging kunnen in naam van de leden geen verplichtingen worden aangegaan, dan nadat het bestuur daartoe door de algemene vergadering vertegenwoordigingsbevoegd is verklaard.

 

Artikel 7. Tuchtrechtspraak

7.1 Strafbaar:

 1. In het algemeen zal strafbaar zijn handelen of nalaten in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
 2. Tevens zal strafbaar zijn handelen of nalaten in strijd met de wedstrijdbepalingen, alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van de organen van de bond, of waardoor de belangen van de bond worden geschaad.

7.2 Voorzover deze bevoegdheid niet aan een eigen commissie, belast met de tuchtrechtspraak, is opgedragen, is het bestuur bevoegd om, ingeval van overtredingen als bedoeld in lid 1 onder a, alsmede ingeval van overtreding van de wedstrijdbepalingen, de volgende straffen op te leggen:

 1. berisping;
 2. tuchtrechtelijke boetes;
 3. schorsing;
 4. ontzetting (royement).

7.3 Tuchtrechtelijke boetes:

 1. Tuchtrechtelijke boetes kunnen worden opgelegd tot de in het artikel 5 van het huishoudelijk reglement vastgestelde maxima.
 2. Het reglement tuchtrechtspraak, als bedoeld in dit lid en in lid 4, is opgenomen in het huishoudelijk reglement en wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

7.4 Schorsingen kunnen worden opgelegd voor de in het artikel 5 van het huishoudelijk reglement aangegeven maximum perioden. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, heeft hij geen toegang tot de algemene vergadering en kan hij aldaar niet aan de stemming deelnemen, terwijl hem bovendien gedurende deze periode ook andere aan het lidmaatschap verbonden rechten kunnen worden ontzegd.

7.5 Royement

 1. Ontzetting (royement) kan alleen worden uitgesproken indien een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt
 2. Ontzetting (royement) kan slechts door het bestuur worden uitgesproken.
 3. Nadat het bestuur tot ontzetting (royement) heeft besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld.
 4. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering, die in haar eerstvolgende vergadering met meerderheid beslist. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande dat de betrokkene voor het voeren van verweer toegang heeft tot de eerstvolgende algemene vergadering en bevoegd is aldaar het woord te voeren. De betrokkene is tevens bevoegd zich in bedoelde vergadering door een raadsman te doen bijstaan.

7.6 In geval van overtredingen als bedoeld in lid 1 onder b is het betrokken lid onderworpen aan de bepalingen van het reglement tucht- rechtspraak van de bond, vastgesteld door de algemene vergadering van de bond.

 

Artikel 8. Geldmiddelen

8.1 De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

 1. contributie van de leden;
 2. ontvangsten uit wedstrijden;
 3. bijdragen van donateurs;
 4. andere inkomsten.

8.2. Hoogte contributie:

 1. De leden zijn gehouden tot het betalen van contributie, welke door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende contributie betalen.
 2. Wanneer het lidmaatschap eindigt blijft men contributie verschuldigd tot en met de opzegtermijn van één maand.

8.3 Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie.

 

Artikel 9. Einde lidmaatschap

9.1 Het lidmaatschap eindigt:

 1. door overlijden van het lid;
 2. door opzegging van het lid;
 3. door opzegging door het bestuur namens de vereniging;
 4. door ontzetting (royement), als bepaald in artikel 7 lid 5.

9.2 Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen voor zover deze door deze statuten worden gesteld, of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt en  van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

9.3 Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand na het einde van de lopende maand.

9.4 Een opzegging als bedoeld in artikel 6 lid 2 dient te geschieden binnen een maand nadat het bedoelde besluit aan het lid bekend is geworden of is medegedeeld.

 

Artikel 10. Donateurs

10.1 De vereniging kent behalve leden ook donateurs.

10.2 Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur als donateur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde minimum bijdrage te storten.

10.3 Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.

10.4 De rechten en verplichtingen van de donateur kunnen te allen tijde door de vereniging of de donateur door opzegging worden beëindigd, met dien verstande dat bij opzegging door de donateur de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.

10.5 De rechten en plichten vervallen in geval van overlijden van de donateur.

10.6 Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur

 

Artikel 11. Bestuur

11.1 Samenstelling

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen, die door de algemene vergadering uit de leden worden gekozen.
 2. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
 3. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen.

11.2 Kandidaatstelling

 1. Tot aan de aanvang van de algemene vergadering kunnen door het bestuur of door de leden schriftelijk kandidaten -met hun bereidverklaring- worden gesteld voor de functie van bestuurslid.
 2. Aan een kandidaatstelling kan het bindende karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
 3. Vindt geen kandidaatstelling plaats of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het onder b gestelde om aan de kandidaatstelling het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in haar keus.

11.3 Zittingsperiode

 1. Bestuursleden worden gekozen voor de tijd van één jaar en zijn terstond herkiesbaar.
 2. In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk binnen zes weken voorzien.
 3. Bestuursleden dienen meerderjarig te zijn en treden af in de jaarlijkse algemene vergadering.

11.4 In zijn eerste bestuursvergadering na een bestuursverkiezing verdeelt het bestuur in onderling overleg de overige functies en stelt zij voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan, hetzij in het clubblad, hetzij door middel van een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan alle leden.

11.5 Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem

opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk tegenover de vereniging, tenzij hij

bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen

van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

11.6 De algemene vergadering kan een bestuurslid als lid van het bestuur schorsen of ontslaan indien

zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid vereist

van ten minste twee/derden van de geldig uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

 

Artikel 12. Bestuurstaken

12.1 Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de

vereniging.

12.2 Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter

verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de

open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

12.3 Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen.

Artikel 13. Bestuursvergadering

13.1. Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de voorzitter of twee andere

bestuursleden dit verlangen.

13.2 Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid zich tegen deze

wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen.

13.3 Stemmen:

 1. Alle besluiten, daaronder begrepen besluiten als bedoeld in lid 2, worden genomen met

meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, mits voor wat in vergadering genomen

besluiten betreft de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.

 1. Blanco-stemmen zijn ongeldig.

13.4 Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wensen.

13.5 Voorzitter

 1. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is

beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd

werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

 1. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde oordeel de juistheid

daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een

nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming

vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

13.6 Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur

aangewezen notulist notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld.

 

Artikel 14. Vertegenwoordiging

14.1 De vereniging wordt in en buiten rechte mede vertegenwoordigd door: de voorzitter tezamen met

de secretaris of tezamen met de penningmeester.

14.2 De vereniging wordt op afdelingsvergaderingen van de bond, met uitsluiting van andere

bestuursleden, vertegenwoordigd door een daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid, dat

bevoegd is om op deze vergadering deel te nemen aan de verkiezing van leden-afgevaardigden,

alsmede bevoegd is om de vereniging als lid-afgevaardigde verkiesbaar te doen stellen, in welk

laatste geval hij bij verkiezing de vereniging in die functie zal vertegenwoordigen:

14.3 Bevoegdheid

 1. Het bestuur is, mits voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot

het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor

een schuld van een ander verbindt.

 1. Het bestuur is bevoegd subsidie aan te vragen.

14.4 Bestuursleden, aan wie krachtens deze statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend,

oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot

het aangaan van de betrokken rechtshandeling of rechtshandelingen is besloten. Overtreding

hiervan kan noch door, noch aan de vereniging of de wederpartij worden tegengeworpen.

 

Artikel 15. Rekening en verantwoording

15.1 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te

houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

15.2 Het bestuur brengt – behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering –

binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit

over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat

van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering voor. Deze stukken

worden ondertekend door de bestuurders en commissarissen; ontbreekt de ondertekening van

een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop

van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze

verplichtingen nakomen.

15.3 Kascommissie

 1. Tenzij de algemene vergadering op een andere wijze in het toezicht op het bestuur heeft

voorzien, kiest de algemene vergadering een kascommissie, bestaande uit twee leden en een

plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

 1. De leden van de onder a bedoelde commissie worden gekozen voor de duur van één jaar en

zijn terstond herkiesbaar.

 1. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan

de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

15.4 Degenen die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoeken, kunnen de algemene

vergadering verzoeken voor rekening van de vereniging zich te laten bijstaan door een

deskundige. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te

verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de

vereniging te geven.

15.5 De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden

herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie.

15.6 Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en

verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover die uit de

jaarstukken blijken.

15.7 Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1, 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.

 

Artikel 16. Algemene vergadering

16.1 Jaarlijks zal uiterlijk 6 weken na afloop van het boekjaar een algemene vergadering

(jaarvergadering) worden gehouden.

16.2 De agenda van deze vergadering bevat onder meer:

 1. bespreking van de notulen van de vorige algemene vergadering;
 2. jaarverslag over de gang van zaken en het gevoerde beleid;
 3. behandeling en vaststelling van de jaarstukken;
 4. vaststelling van de contributie;
 5. vaststelling van de begroting;
 6. voorziening in vacatures;
 7. rondvraag.

16.3. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

16.4 Algemene vergadering

 1. Het bestuur is op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is

tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van

een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.

 1. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers

zelf tot die bijeenroeping overgaan met inachtneming van het bepaalde in het volgende lid.

16.5 Termijn

 1. De algemene vergadering worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van

een termijn van tenminste veertien dagen.

 1. De bijeenroeping geschiedt in het clubblad of door middel van een aan alle leden te zenden

schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda.

 

Artikel 17. Toegang en besluitvorming algemene vergadering

17.1

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden; een geschorst lid heeft toegang tot

de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het

woord te voeren.

 1. De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan andere dan de onder a bedoelde personen.

17.2

 1. De in lid 1 onder a bedoelde leden zijn stemgerechtigd. Zij brengen ieder één stem uit.
 2. Jeugdleden die bij de aanvang van het boekjaar nog niet de leeftijd van 16 jaar hebben

bereikt zijn niet stemgerechtigd ten aanzien van bestuursbenoemingen, statutenwijzigingen,

ontbinding van de vereniging en goedkeuring jaarrekening.

 1. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk

gemachtigd ander stemgerechtigd lid dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan

uitbrengen.

17.3

 1. Tenzij anders in deze statuten is bepaald, worden besluiten genomen met een meerderheid

van de uitgebrachte geldige stemmen.

 1. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen.
 2. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen of stembiljetten die, naar

oordeel van de voorzitter:

– blanco zijn;

– zijn ondertekend;

– onleesbaar zijn;

– een persoon niet duidelijk aanwijzen;

– de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is;

– voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;

– meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.

17.4

 1. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de

voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of

toelaat.

 1. Ingeval van meerdere vacatures wordt over iedere vacature afzonderlijk gestemd.

17.5

 1. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid

van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming

gehouden. Verkrijgt ook deze stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte

geldige stemmen, dan vindt herstemming plaats over de personen, die het hoogste aantal

stemmen hebben verkregen.

 1. Heeft slechts één persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt herstemming

plaats over hem en degene die het op één na hoogste aantal stemmen heeft verkregen.

 1. Zijn er meer personen die het op één na hoogste aantal stemmen hebben verkregen, dan

vindt over hen eerst een tussenstemming plaats om uit te maken wie de kandidaat wordt voor

de herstemming.

 1. Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming(en) is hij gekozen die de meerderheid

van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen. Staken bij deze stemmingen de

stemmen, dan beslist het lot.

17.6 Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de verkiezing van personen betreft, is het

verworpen.

17.7

 1. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is

beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover niet gestemd

werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

 1. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde oordeel de juistheid

daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een

nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering, of indien de

oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangt. Door

deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 18. Bevoegdheden algemene vergadering

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet

of door de statuten aan het bestuur of andere organen zijn opgedragen.

 

Artikel 19. Leiding en notulering algemene vergadering

19.1 De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij afwezigheid van

de voorzitter treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt

ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene vergadering

daarin zelf.

19.2 Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris of een door het

bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt. De notulen worden, na vaststelling door de

voorzitter en de notulist, in het clubblad gepubliceerd of op een ander wijze ter kennis van de leden

gebracht en worden in de eerstvolgende algemene vergadering besproken.

Artikel 20. Algemene reglementen

20.1 De algemene vergadering kan reglementen vaststellen en wijzigen, waarin de taken en

bevoegdheden van de organen kunnen worden geregeld.

20.2 De reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat,

noch met de statuten.

 

Artikel 21. Statutenwijziging

21.1 De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering,

waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

21.2

 1. Het bijeenroepen van algemene vergaderingen is geregeld in artikel 16.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot

statutenwijziging hebben gedaan, moeten zorgen dat bij de oproeping in het clubblad of bij de

schriftelijke kennisgeving een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging

woordelijk is opgenomen, wordt gepubliceerd.

21.3 Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derden van de uitgebrachte geldige

stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derden van de stemgerechtigde leden

aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien geen twee/derden van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is,

wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin

over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal

aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit genomen, mits de meerderheid van ten

minste twee/derden van de uitgebrachte geldige stemmen.

21.4 De statutenwijziging treedt onmiddellijk in werking na goedkeuring van de algemene vergadering. Hiervan wordt mededeling gedaan op de website.

 

Artikel 22. Ontbinding en vereffening

22.1 De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering,

genomen met ten minste twee/derden van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een

vergadering waarin ten minste drie/vierden van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of

vertegenwoordigd is.

22.2 Het bepaalde in de leden 2 en 3 van artikel 21 is van overeenkomstige toepassing.

22.3 Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, dan geschiedt de

vereffening door het bestuur.

22.4 Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn, maar aan een dan door de algemene vergadering aan te wijzen doel.

22.5 Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten

aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

 

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering, gehouden op 14 februari 2018 te Den Haag.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close